Algemene voorwaarden Irma Fashion


1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon welke producten van Irma Fashion koopt voor privé-gebruik; Klant: natuurlijke of rechtspersoon die Producten van Irma Fashion koopt; Internetsite: de website www..nl; Prijs: prijs voor producten uitgedrukt in Euro's, exclusief transportkosten, in- en exclusief BTW; Producten: zaken tot koop waarvan de klant zich tegenover Irma Fashion verbindt;

2. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

3. Kosten en prijswijzigingen

4. Betaling

5. Levering en leveringstijd

6. Eigendom en risico

7. Afwijzen en bedenktijd

8. Overmacht

9. Persoonsgegevens

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter